IZABERITE SVOJ TIM DA VIDITE PLAN RADA
TIM 1 TIM 2 TIM 3 TIM 4 TIM 5 TIM 6 TIM 7 TIM 14 TIM 13 TIM 12 TIM 11 TIM 10 TIM 9 TIM 8 TIM 17 TIM 15 TIM 18

Porodična medicina

Obavlja sve usluge usklađene sa obavezama i zadacima timova porodične medicine.

Tim porodične medicine predstavlja prvu liniju kontakta i ulaska građana u sistem zdravstvene zaštite. Sastav tima čine porodični doktor i dvije medicinske sestre. Tim obezbjeđuje zdravstvenu zaštitu porodice i zajednice kroz organizovan zdravstveno-vaspitni rad, praćenje zdravstvenog stanja stanovništva i preduzimanje mjera na sprovođenju i suzbijanju zaraznih bolesti, otkrivanju i suzbijanju rizika nezaraznih bolesti, ranom otkrivanju bolesti i liječenju, odnosno upućivanju na složeniju dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju u odgovarajuće ustanove, sve u skladu sa Programom prevencije i kontrole nezaraznih bolesti.

Prevencijom i kontrolom nezaraznih bolesti obuhvaćeni su riziko faktori za nastanak kardiovaskularnih, malignih bolesti i šećerne bolesti, kao i mjere i postupci za odvikavanje od pušenja, prevencije gojaznosti, te nedovoljne fizičke aktivnosti, a sve sa ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja građana.

Prevencijom i kontrolom nezaraznih bolesti obuhvaćeni su riziko faktori za nastanak kardiovaskularnih, malignih bolesti i šećerne bolesti, kao i mjere i postupci za odvikavanje od pušenja, prevencije gojaznosti, te nedovoljne fizičke aktivnosti, a sve sa ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja građana.

Ova služba provodi sljedeće mjere i usluge:

- higijensko-profilaktičke mjere, tj. higijensko-epidemiološko posmatranje i izviđanje, higijensku kontrolu snabdijevanja vodom za piće i hranom, mjere lične higijene i mjere za sprečavanje profesionalnih oboljenja i oštećenja, vakcinaciju, seroprofilaksu i hemioprofilaksu, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i dr.

- protivepidemijske mjere koje se provode u cilju suzbijanja nastale bolesti, kao i sprečavanje njihovog širenja

- predlaže potrebne mjere, pruža stručnu pomoć i kontroliše mjere preventivno medicinske zaštite za koje je potrebno medicinsko obrazovanje.