Politika kvaliteta

POLITIKA KVALITETA

Dom zdravlja Prnjavor je javna zdravstvena ustanova čiji je osnivač SO Prnjavor, sa zadatkom pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite za stanovnike opštine Prnjavor. Funkcioniše po sistemu porodične medicine čija je misija obezbijediti sigurnu, dostupnu, kvalitetnu i pravovremenu zdravstvenu zaštitu građanima opštine. Sa lokalnom zajednicom nastojimo ostvariti kvalitetan odnos zasnovan na principima kontinuirane otvorene saradnje, oslanjanja na povjerenje i stručnost našeg osoblja, javnosti u radu i djelovanja u pravcu prevencije oboljenja stanovništva.

Dom zdravlja Prnjavor je opredijeljen da kontinuirano održava:

· Profesionalan pristup koji se zasniva na etičnosti zdravstvene struke, dobroj komunikaciji, ljubaznosti prema korisnicima i učinkovitosti pruženih usluga.

· unapređenje kvaliteta: razvijanje povjerenja kod naših pacijenata kroz kvalitetan pristup pacijentu i pravovremeno pružanje zdravstvene zaštite.

· Zadovoljan odnosno zdravstveno zbrinut pacijent jeste prioritet uz poštovanje svih zakonskih obaveza.

· Žalbe i prijedlozi: zahvalni smo korisnicima usluga na svakoj uloženoj žalbi ili prijedlogu putem ankete o zadovoljstvu, putem sandučića za žalbe koji su postavljeni u hodnicima u porodičnoj medicini, uloženoj žalbi ili prijedloga putem protokola ili putem knjige žalbe na recepciji. Naša je odgovornost i obaveza da rješavamo nezadovoljstvo naših pacijenata odmah po saznanju.

· Propisani standardi: U Domu zdravlja Prnjavor uveden je i održava se sistem upravljanja kvalitetom za domove zdravlja, kako bismo pokazali naše opredjeljenje za sistematično upravljanje rizikom.

· Edukacija: Nastojimo da u kontinuitetu ulažemo u znanje i edukaciju zaposlenih, čime podižemo stručnost našeg osoblja i osiguravamo kvalitet u radu.

Svi zaposleni u Domu zdravlja moraju se pridržavati definisanih principa i kodeksa radi održivosti upravljanja u funkciji kvaliteta i sigurnosti zdravsvene zaštite, racionalizovanja troškova usluga i povećanja povjerenja javnosti u sigurnost i kvalitet zdravstvene zaštite.